BLOG

    Quay lại
  • Blog
  • Tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Souja

Tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Souja

Ngày 3 tháng 10 năm 2021 tổ chức lễ bắn pháo hoa tại thành phố Souja , tỉnh Okayama