CONTACT

Liên hệ với chúng tôi bằng mẫu email

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu có thắc mắc về bất kì điều gì như giá cả, vv,...

Họ và tên
Bắt buộc
Họ và tên (Furigana)
Bắt buộc
Tên mail
Bắt buộc
Số điện thoại
Bắt buộc
FAX
Nội dung câu hỏi
Bắt buộc

Chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi Green Management, đã thiết lập chính sách bảo mật như dưới đây về việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong các dịch vụ cung cấp trong trang web này.

1.Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến một cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ e-mail, nghề nghiệp, nơi làm việc, có thể nhận biết một cá nhân cụ thể.

2.Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi các mục đích dưới đây. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi là do khách hàng tự nguyện cung cấp, và nếu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, khách hàng cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo quy định của chính sách này.
(1) Các câu hỏi, xác nhận và ý kiến ​​được thu thập từ công ty của chúng tôi để cải thiện các dịch vụ cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
(2)Đáp ứng những câu hỏi khác nhau.

3.Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của người đó, trừ khi có lý do chính đáng như khi pháp luật yêu cầu.

4.Giám sát nơi úy thác

Chúng tôi có thể cung cấp một phần thông tin cá nhân cho nơi ủy thác để thực hiện công việc kinh doanh như cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ quản lý nơ ủy thác để xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

5.Quản lý thông tin cá nhân

Để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, hư hỏng, v.v. thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, nổ lực bảo vệ an toàn đầy đủ và giữ cho thông tin cá nhân luôn chính xác. Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp thông tin chúng tôi đã nhận được.

6.Yêu cầu, sửa hoặc xóa nội dung thông tin

Trong trường hợp khách hàng muốn sửa hoặc xóa thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin chính chủ và phản hồi nhanh chóng trong phạm vi hợp lý.

7.Bảo mật

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Lớp cổng bảo mật) để mã hóa giao tiếp khi thông tin của khách hàng được truyền đi.