OTHERS

Bất động sản số:5

CHO THUÊ BÃI ĐỔ XE THEO THÁNG KHU VỰC 神田町(KANDACHOU)

 • vị trí
 • Chủ thể kinh doanh

 • Tình trạng cấu trúc

Thông tin chi tiết

 • Phần diện tích có thể bán

 • Chỉ định vị trí

 • Tỷ lệ xây dựng

 • Hệ số sử dụng đất

 • Phương pháp bán phân lô

 • Đơn vị bán phân lộ

 • Cơ sở hạ tầng

 • Khoản trợ cấp

 • Cấp vồn

 • Thuế